Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Martin Kovář, se sídlem Pavrovského 2558/14, 155 00 Praha 13–Stodůlky, Česká republika, identifikační číslo: 73546623, zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím on-line portálu prodávajícího. On-line portál je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese store.lonelywood.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat digitální obsah (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání digitálního obsahu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace digitálního obsahu umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto digitálního obsahu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní portálu obsahuje informace o digitálním obsahu, a to včetně uvedení cen tohoto obsahu. Ceny digitálního obsahu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.1. Pro objednání digitálního obsahu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném digitálním obsahu (objednávaný digitální obsah „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu) (dále jen „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ nebo „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícím.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu digitálního obsahu může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu digitálního obsahu předem.

4.3. Splatnost kupní ceny se odvíjí od druhu platební metody zvoleného na platební bráně, nejvýše však činí čtrnáct a půl dne od uzavření kupní smlouvy.

4.4. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu ještě před dodáním digitálního obsahu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny digitálního obsahu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy potvrzení o nákupu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty v České republice. Potvrzení o nákupu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny digitálního obsahu a zašle ho v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od okamžiku zpřístupnění zakoupeného digitálního obsahu v uživatelském účtu kupujícího na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít kontaktní formulář na webové stránce portálu.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud byl tento obsah dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá na odstoupení od kupní smlouvy právo. Za výslovný souhlas kupujícího s dodáním digitálního obsahu je považováno zahájení stahování jakéhokoliv souboru, jenž je součástí daného digitálního obsahu, v uživatelském účtu kupujícího.

6. DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

6.1. Zakoupený digitální obsah si může kupující stáhnout ze svého uživatelského účtu na webové stránce.

6.2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je toto licenční ujednání představující základní pravidla pro nakládání s digitálním obsahem. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje kupující rovněž souhlas s uvedeným licenčním ujednáním.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální obsah:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, jakož i funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, a

7.2.2. je vhodný k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.3.1. je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.3.2. digitální obsah svými vlastnostmi, včetně funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu tohoto druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, a

7.3.3. digitální obsah odpovídá provedením demoverzi, pokud ji prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.4. Ustanovení čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší, a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou instalací digitálního obsahu provedenou kupujícím, která nastala v důsledku nedostatku instalačního nástroje, který k ní poskytl prodávající.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od poskytnutí digitálního obsahu, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při svém poskytnutí, ledaže to povaha digitálního obsahu nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.7. Prodávající zabezpečí, že kupujícímu budou poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si digitální obsah po stažení uchoval vlastnosti podle čl. 7.2 a čl. 7.3 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost vždy upozorněn, a to po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat; to se posoudí podle povahy digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.8. Ustanovení čl. 7.7 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou, a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.9. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu nebo instalačním nástroji.

7.10. Kupující může vytknout vadu, která se v digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho poskytnutí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady digitálního obsahu neběží po dobu, po kterou kupující nemůže digitální obsah užívat.

7.11. Má-li digitální obsah vadu, může kupující požadovat její odstranění. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

7.12. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který kupující digitální obsah koupil.

7.13. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.13.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.12 obchodních podmínek,

7.13.2. se vada projeví opakovaně,

7.13.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.13.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.14. Je-li vada digitálního obsahu nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.13 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co na pokyn kupujícího odstraní digitální obsah z jeho uživatelského účtu.

7.15. Vadu lze vytknout pouze prodávajícímu, u kterého byl digitální obsah zakoupen, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce portálu.

7.16. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace potvrzení a zaslat ho v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V tomto potvrzení uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a elektronickou adresu kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.17. Reklamace musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a k účelu, pro nějž ho kupující požadoval.

7.18. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.17 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.19. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu, způsobu a době trvání vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a zaslat ho v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.20. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá práva k užívání digitálního obsahu zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím tohoto zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující může ve svém uživatelském účtu vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací souvisejících s digitálním obsahem, službami nebo portálem prodávajícího a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: Martin Kovář, Pavrovského 2558/14, 155 00 Praha 13–Stodůlky, Česká republika, adresa elektronické pošty: store[zavináč]lonelywood.cz, telefon +420 722 108 786. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Praze dne 13. ledna 2023

Předchozí verze obchodních podmínek:
Obchodní podmínky platné od 2. července 2020 do 13. ledna 2023 (PDF) - revize

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace

Výše uvedené registrační údaje slouží pouze ke zřízení a vedení vašeho uživatelského účtu a budou zpracovávány po dobu jeho existence. Podrobnější informace o zpracování těchto údajů a vašich souvisejících právech naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů. Registrací rovněž potvrzujete, že je vám alespoň 13 let a že souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Zapomenuté heslo